Dyavappanavar - Valasang Educational & Academic Trust

Chetan & Sachetan Pre-University Science Colleges, Hubballi

Teaching Faculty

DEPARTMENT OF PHYSICS

* M. H. Dyavappanavar, M.Sc.
* Guruprasad M.Hanji, M.Sc.
* Rajesh Haralayya S. Korannamath ,  M.Sc, B.Ed
* Shrikant Hanagal, M.Sc.  B.Ed
* Shridhar Hullur, M.Sc, B.Ed
* Chaitanya S. Sahasrabuddi, M.Sc.
* Ramesh V. Shirol, M.Sc.

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

* G. V. Valasang, M.Sc.
* Sunil Kanabas, M.Sc, B.Ed
* Manikamma Kanabas, M.Sc, B.Ed
* Hemavathi Kharvi, M.Sc.
*G.V. Vinay Kumar, M.Sc.

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

* Y. V. Patil, M.Sc ., B.Ed
* M. S. Khursapur, M.Sc., B.Ed.,M.Phil
* Veeresh Kumar. B. Athani, M.Sc
* Vasudev. N. Pandurangi, M.Sc., B.Ed
* Megha Kori M.Sc
* Viresh Shivangi, M.Sc., B.Ed
* C.S. Kubasad, M.Sc., B.Ed  (Statistics)

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

* Dr. S. G. Dhaduti, M.Sc., Ph.D.
* Sujata Dhaduti, M.Sc.
* Shaila Kalagond, M.Sc., B.Ed., M.Phil
* Sumangala Rayareddy, M.Sc., B.Ed

DEPARTMENT OF BOTANY

* Dr. B.D. Huddar, M.Sc., PhD.
* Dhanashri Unhale, M.Sc

DEPARTMENT OF LANGUAGES

* Dr.Ravi Dharamdas, M.A.,Ph.D. (Hindi)
* Prescilla Briganza, M.A., B.Ed (English), MBA(HR)
* Rashmi Patil, M.A., B.Ed (English)
* Ranjita Kulkarni M.A., B.Ed (Kannada)